Vad är ett dödsbo?

Ett dödsbo innebär i enkelhet kvarlåtenskapen efter en avliden person. Det betyder att de tillgångar som efterlämnas ska fördelas mellan de anhöriga samt de som står med på ett eventuellt testamente. Om det finns skulder kommer även dessa att efterlämnas. I Sverige måste man upprätta en så kallad bouppteckning och detta måste göras senast tre månader efter personens bortgång, enligt svensk lag. Bouppteckningen skickas till Skatteverket och den ska innehålla både tillgångar och skulder samt dödsbodelägare.

Vad är ett testamente?
Innan man går bort kan man skriva ett så kallat testamente. I ett testamente står det hur den avlidnes efterlämnade egendom ska fördelas mellan dödsbodelägarna med hjälp av en flytta malmö. Det är alltså en rättslig handling som dödsbodelägarna ska rätta sig efter. Handlingen är dock inte bindande förrän personen i fråga har gått bort. Det betyder att denne kan ändra testamentet när helst han eller hon så vill. Den som upprättar ett testamente kan dessutom häva det helt om det känns rätt. Man är inte tvungen att skriva ett testamente utan det får man besluta helt själv. Men om man vill att kvarlåtenskapen ska fördelas på ett visst sätt är det rekommenderat att skriva ett testamente.

Kostar ett dödsbo något?
Själva dödsboet i sig kostar inget. Däremot kostar det exempelvis att hålla en begravningsceremoni. Dessa kostnader står dödsboet för, om det finns pengar alternativt försäkringar. Att dödsbodelägarna är överens om hur begravningen ska gå till samt hur mycket den får kosta är ett krav innan det kan bekostas av dödsboet. Det är därför viktigt att komma överens innan begravningen planeras.

Dödsboet upphör när arvsskiftet har skett
När skiftet av tillgångarna mellan dödsbodelägarna är avklarat upphör dödsboet. Att skifta arvet kan dock vara svårt i vissa fall, när delägarna inte alls kommer överens. Det är därför det kan vara bra att skriva ett testamente, skiftet ska ske enligt testamentet. Att ta hjälp av en bodelningsförrättare kan vara till stor hjälp och en fördel om dödsbodelägarna inte är överens. Men också för att det kan vara svårt att veta hur man ska gå tillväga under ett arvskifte.

Hur delas bouppteckningen upp?
Dödsbodelägarna ska tillsammans komma överens om vem som gör vad. Exempelvis vem som ska avsluta konton, sälja av tillgångar och eventuella fastigheter med mera. Kan inte dödsbodelägarna komma överens kan man ta hjälp utifrån, till exempel av någon närstående, alternativt av en jurist. För att någon utomstående eller jurist ska få tillgång till att sköta bouppteckningen måste dock alla dödsbodelägare vara överens om detta. Är alla överens ska en fullmakt upprättas, där alla dödsbodelägare skriver under och godkänner att någon annan får sköta bouppteckningen.